Schuldsaldoverzekering

LENING OP AFBETALING

Onze schuldsaldoverzekeringen bieden u de financiële zekerheid dat uw lening, op afbetaling, geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald in geval van overlijden, werkloosheid, werkonbekwaamheid of ernstige ziekte.

Lening op afbetaling

Bescherming van uzelf en van uw naasten

De Credit Security Plan van North Europe Life Belgium NV (NELB), verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, is een overlijdensverzekeringscontract dat u bescherming biedt op het vlak van uw kredietverplichtingen op korte termijn.

Deze verzekering biedt u en uw gezin de financiële zekerheid dat uw persoonlijke lening op afbetaling geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald in geval van tegenspoed, waardoor uw gezin deze financieel moeilijke tijden kan overbruggen.

Indien u wil vermijden dat de korte termijn leningen die door u worden afgesloten, u of uw gezin in financiële moeilijkheden zouden brengen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, verlies van werk of wanneer u slachtoffer zou worden van een ernstige ziekte, lees dan alvast verder om te kijken tegen welke onvoorziene omstandigheden deze verzekering u dekking biedt.

U bepaalt zelf, in functie van uw familiale en professionele situatie, de combinatie van dekkingen en het bedrag dat u voor u en uw echtgeno(o)t(e) of partner wenst te verzekeren. Zo bepaalt u zelf de optimale verzekeringsdekking, aangepast aan uw situatie en persoonlijke behoeften.

Dekkingen

Overlijden

Bij overlijden gedurende de looptijd van het verzekeringscontract, zal NELB het uitstaand verzekerd saldo van de lening op afbetaling op het ogenblik van overlijden voor haar rekening nemen, volgens de tabel van de verzekerde kapitalen. Het verzekerd kapitaal wordt door de verzekeringsnemer vrij bepaald, maar mag niet meer bedragen dan het bedrag van het krediet zelf; tijdens de duurtijd van het verzekeringscontract zal het verzekerd bedrag maandelijks afnemen. Uw naasten hoeven zich dus niet meer te bekommeren om de terugbetaling van uw lening.

Naast de hoofdwaarborg overlijden, biedt het Credit Security Plan tevens de mogelijkheid om op verschillende aanvullende waarborgen in te tekenen. Deze dekkingen kunnen enkel afgesloten worden in combinatie met de waarborg overlijden.

Ernstige ziekte

Indien een ernstige ziekte, zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden, wordt vastgesteld door een arts na aanvang van het contract, zal NELB (na een karenzperiode van 30 dagen) het uitstaand verzekerd saldo van de lening op afbetaling op het ogenblik van de vaststelling van de diagnose terugbetalen en wordt het verzekeringscontract volledig stopgezet.
NELB zal echter nooit tussenkomen voor een schadegeval dat voorvalt tijdens de eerste 90 dagen na aanvang van het contract.

Werkonbekwaamheid

Bij volledige werkonbekwaamheid (ten minste 67 %) zal NELB (na een karenzperiode van 60 dagen) het verzekerd bedrag van de maandaflossingen terugbetalen, gedurende de periode van werkonbekwaamheid.

Werkloosheid

In geval van werkloosheid van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om neemt NELB het verzekerd bedrag van de maandaflossingen voor haar rekening gedurende maximaal 12 maanden, na een karenzperiode die gelijk is aan de periode gedekt door de ontslagvergoeding (met een minimum van 3 maanden) en die ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de notificatie van het ontslag. De verzekeraar zal echter niet tussenkomen voor een schadegeval die voorvalt binnen de 3 maanden na aanvang van het contract (9 maanden in geval van collectief ontslag). Deze dekking wordt enkel aangeboden aan loontrekkenden.

Hospitalisatie

In geval van ziekenhuisopname van de verzekerde zal de verzekeraar (na een karenztijd van 14 dagen), een dagvergoeding van 7 EUR uitkeren aan de verzekerde, vanaf de dag volgend op de ziekenhuisopname met een maximum van 2 maanden. Deze uitkering wordt betaald op het einde van de hospitalisatie.

De dekkingen werkloosheid en hospitalisatie zijn niet cumuleerbaar en mogen enkel afgesloten worden in combinatie met de waarborgen overlijden en werkonbekwaamheid. Ze worden verzekerd door Partners Verzekeringen, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht geregistreerd bij de NBB onder nr. 964, gevestigd te Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel.

Productkenmerken

Acceptatiecriteria

Het Credit Security Plan kan vanaf 18 jaar onderschreven worden.

Voor de waarborgen overlijden en ernstige ziekte mag u niet ouder zijn dan 70 jaar bij het onderschrijven van het contract en niet ouder dan 75 jaar op de eindvervaldag. Voor de waarborgen werkonbekwaamheid en werkloosheid mag u niet ouder zijn dan 65 jaar zijn op de eindvervaldag van uw contract. Bovendien dient u voor de waarborg werkloosheid minstens 12 maanden ononderbroken in dienst te zijn bij dezelfde werkgever bij het onderschrijven van de verzekering.

Bij de onderschrijving van het verzekeringscontract kunnen enkele medische formaliteiten vereist zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het te verzekeren kapitaal.

Uitgesloten risico's

Bepaalde risico's zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico's bevindt zich onder meer het overlijden ingevolge zelfmoord gedurende 12 maanden na de inwerkingtreding van het verzekeringscontract en het overlijden van de verzekerde ten gevolge van opzettelijke daad of misdaad. De volledige lijst van uitsluitingen wordt beschreven in de algemene voorwaarden van het Credit Security Plan.

Bovendien kan de verzekeringsonderneming de tussenkomst weigeren indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd bij de onderschrijving van het contract niet in overeenstemming blijkt te zijn met gezondheidstoestand van de verzekerde op dat ogenblik.

Duurtijd

Het verzekeringscontract Credit Security Plan heeft een bepaalde duurtijd die overeenkomt met de duurtijd van het in het contract vermelde krediet.

Het contract zal in de volgende situatie eindigen:

  • op de datum van de laatste vervaldag (volgens de tabel van de verzekerde kapitalen);
  • in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van het contract, of na een tussenkomst van de verzekeraar voor ernstige ziekte;
  • in geval van schriftelijke opzegging, gedateerd en getekend tijdens de bedenkingstermijn van 30 dagen na ontvangst van het contract door NELB (in dit geval zal de eventueel reeds betaalde premie volledig terugbetaald worden);
  • in geval van aanvraag tot gehele afkoop door de verzekeringsnemer (in dat geval zal de afkoopwaarde berekend overeenkomstig de algemene voorwaarden terugbetaald worden).

Premies

Het premiebedrag wordt berekend op basis van persoonlijke segmentatiecriteria: het te verzekeren ontleend bedrag, de duurtijd van het verzekeringscontract, de leeftijd en de gezondheidstoestand van de verzekerde op het ogenblik van de onderschrijving en desgevallend de keuze om de premie voor de overlijdensdekking fiscaal af te trekken.

De premie voor de dekkingen overlijden, ernstige ziekte en werkonbekwaamheid wordt éénmalig betaald, waarna u gedekt bent gedurende de volledige looptijd van de lening.

De premie voor de waarborg werkloosheid is jaarlijks betaalbaar op de jaarlijkse vervaldag van deze dekking.

Om een gepersonaliseerde simulatie uit te voeren om het premiebedrag in functie van uw persoonlijke situatie te kennen of om een contractvoorstel te ontvangen, nodigen we u uit om contact op te nemen met uw verzekeringstussenpersoon.

Fiscaliteit

Een premietaks van 2% per betaalde premie is van toepassing.

De premie voor de dekking overlijden kan, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal in mindering worden gebracht. De belastingbesparing op de premie overlijden bedraagt 30 % van de betaalde premie (het fiscale plafond onder de rubriek sparen op lange termijn voor het inkomstenjaar 2018 is vastgelegd op 2.310 euro, in functie van de professionele netto-belastbare inkomsten van de verzekeringsnemer).

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • de verzekeringsnemer en de verzekerde moeten dezelfde persoon zijn (= belastingplichtige);
  • het contract moet afgesloten worden voor de 65ste verjaardag van de verzekeringsnemer;
  • de begunstigde bij overlijden van de verzekerde moet een familielid tot in de tweede graad zijn.

Indien de premie fiscaal in mindering werd gebracht, zal het verzekerd kapitaal overlijden verhoogd worden met 11,11% om de belasting van 10% (gemeentebelasting uitgesloten) te dekken van de verzekerd kapitaal uitbetaald bij overlijden om te vermijden dat uw erfgenamen zich bijkomende financiële zorgen moeten maken. Een eventuele afkoop van het contract zal, naargelang het tijdstip van afkoop, onderworpen worden aan een voorheffing die kan oplopen tot 33,31% (gemeentetaks inbegrepen) van de afkoopwaarde, indien de premie fiscaal in mindering werd gebracht.

Dit fiscale luik is gebaseerd op de van kracht zijnde wettelijke bepalingen van toepassing op een niet-professionele klant natuurlijke persoon met woonplaats in België en op de officieel beschikbare informatie op datum van 01/01/2018. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

Toepasselijk recht

Dit verzekeringscontract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Belangrijke documenten

De Financiële Infofiche Credit Security Plan en de algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op de website www.nelb.be, in de Beobank agentschappen of op de website www.beobank.be.
Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden:

  • aan uw Beobank agentschap of aan de Beobank klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via e-mail naar contactinfo@beobank.be;
  • aan de klantendienst van North Europe Life Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar nelb-complaints@nelb.be;
  • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar info@ombudsman.as.
Top of page