Schuldsaldoverzekering

HYPOTHEEKLENING

Onze schuldsaldoverzekeringen bieden u de financiële zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald in geval van overlijden of werkonbekwaamheid.

Hypotheeklening

Bescherming van uzelf en van uw naasten

Het Hypo Security Plan van North Europe Life Belgium NV (NELB), verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, is een overlijdensverzekering die u bescherming biedt op het vlak van uw kredietverplichtingen op lange termijn.

Deze verzekering biedt u en uw gezin de financiële zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald in geval van tegenspoed, waardoor uw gezin deze financieel moeilijke tijden kan overbruggen.

Indien u wil vermijden dat de door u afgesloten hypotheekleningen, u of uw gezin in financiële moeilijkheden zouden brengen bij overlijden of volledige invaliditeit, lees dan alvast verder om te kijken tegen welke onvoorziene omstandigheden deze verzekering u dekking biedt.

Dekkingen

Overlijden

In geval van overlijden tijdens de duur van het verzekeringscontract, neemt NELB het uitstaand verzekerd saldo van uw hypotheeklening op het ogenblik van overlijden voor haar rekening, volgens de aflossingstabel. Uw naasten hoeven zich dus niet meer te bekommeren om de terugbetaling van uw lening.

Tussen het moment van acceptatie van uw leningofferte en de ondertekening van de leningsovereenkomst bent U gratis gedekt tegen het risico overlijden door ongeval tot aan het verlijden van de notariële akte, gedurende maximaal 4 maanden, vanaf het moment dat de verzekeraar het ondertekende en vervolledigde verzekeringsvoorstel Hypo Security Plan ontvangen heeft en de vereiste medische formaliteiten vervuld werden. In voorkomend geval zal NELB het hypothecair krediet terugbetalen ten belope van het gekozen te verzekeren bedrag, vermeld in het verzekeringsvoorstel, met een maximum van 500.000€.

Naast de hoofdwaarborg overlijden biedt het Hypo Security Plan tevens de mogelijkheid om op één of meerdere aanvullende waarborgen in te tekenen. Deze dekkingen kunnen enkel afgesloten worden in combinatie met de hoofdverzekering overlijden.

Overlijden door ongeval

Bij overlijden ten gevolge van een ongeval kan een bijkomend kapitaal (gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden van uw contract) worden uitbetaald aan uw dierbaren om hen te helpen hun levensstandaard te behouden. Dit kapitaal zal uitbetaald worden indien u zou overlijden ten gevolge van een ongeval, voor zover het overlijden zich zou voordoen tijdens de duur van het contracte binnen de 365 dagen die volgen op het ongeval.

Algehele werkonbekwaamheid

Bij tijdelijke algehele werkonbekwaamheid zal NELB gedurende de periode van werkonbekwaamheid, de te betalen verzekeringspremies voor haar rekening nemen, gedurende een periode van maximum 36 opeenvolgende maanden per schadegeval (na een karenztijd van 90 dagen).

Bij tijdelijke algehele werkonbekwaamheid kunt u ook een maandelijkse rente ontvangen om u te beschermen tegen het financiële risico van een daling van uw inkomsten ten gevolge van een tijdelijke totale werkonbekwaamheid tijdens de duurtijd van het contract. Bij onderschrijving kiest u een forfaitair bedrag dat u als maandelijkse rente (maximaal de maandaflossing van uw hypothecair krediet) zou willen ontvangen, op het einde van elke maand van werkonbekwaamheid, en dit tot maximaal 36 opeenvolgende maanden per schadegeval (na een karenztijd van 90 dagen).

Bij blijvende algehele werkonbekwaamheid tijdens de duurtijd van het contract kunt u genieten van de vervroegde uitbetaling van de hoofdwaarborg overlijden op de datum van de consolidatie van de permanente totale werkonbekwaamheid.

Wat te doen bij een schadegeval?

Indien zich een door uw Hypo Security Plan gedekt schadegeval zou voordoen, kunnen u of uw dierbaren contact opnemen met uw Beobank-agentschap of rechtstreeks met North Europe Life Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel (tel. 02/789.42.31 of via email nelb-claims@nelb.be). Zij zullen u helpen bij de samenstelling van het schadedossier zodat de regeling ervan zo vlug mogelijk gebeurt.

Productkenmerken

Acceptatiecriteria

Hypo Security Plan kan onderschreven worden indien de verzekerde minimum 18 en maximum 80 jaar is bij aanvang van het contract en maximum 84 jaar is op eindvervaldag, wat de hoofdwaarborg overlijden betreft. De bijkomende waarborgen worden automatisch beëindigd op de 65ste verjaardag van de verzekerde.

Bij de onderschrijving van dit verzekeringscontract kunnen er, in functie van uw persoonlijke situatie en het te verzekeren kapitaal, bepaalde medische formaliteiten vereist zijn.

Uitgesloten risico's

Bepaalde risico's zijn uitdrukkelijk uitgesloten in deze verzekering. Onder de uitgesloten risico's bevindt zich onder meer het overlijden ingevolge zelfmoord gedurende 12 maanden na de inwerkingtreding van het verzekeringscontract en het overlijden van de verzekerde ten gevolge van opzettelijke daad of misdaad. De volledige lijst van uitsluitingen wordt beschreven in de algemene voorwaarden van het Credit Security Plan.

Bovendien kan de verzekeringsonderneming de tussenkomst weigeren indien de gezondheidsverklaring die werd afgelegd bij de onderschrijving van het contract niet in overeenstemming blijkt te zijn met gezondheidstoestand van de verzekerde op dat ogenblik.

Duurtijd

Het verzekeringscontract heeft een bepaalde duurtijd die overeenkomt met de duurtijd van het hypothecair krediet dat u wenst te dekken.

Het contract zal in de volgende situatie eindigen:

  • op de datum van de laatste vervaldag (volgens de tabel van de verzekerde kapitalen);
  • in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de duurtijd van het contract, of na een tussenkomst van de verzekeraar bij blijvende algehele werkonbekwaamheid;
  • in geval van schriftelijke opzegging, gedateerd en getekend tijdens de bedenkingstermijn van 30 dagen na ontvangst van het contract door NELB (in dit geval zal de eventueel reeds betaalde premie volledig terugbetaald worden);
  • in geval van aanvraag tot gehele afkoop door de verzekeringsnemer, mits het schriftelijk akkoord van de kredietgever (in dat geval zal de afkoopwaarde berekend overeenkomstig de algemene voorwaarden terugbetaald worden).

Elke vraag voor beëindiging/afkoop dient aangevraagd te worden (schriftelijk en ondertekend) aan North Europe Life Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel.

De bijkomende waarborgen worden automatisch beëindigd op de 65ste verjaardag van de verzekerde.

Premies

U kan de frequentie van premiebetaling kiezen: éénmalige premie of periodieke premie (jaarlijkse, semestriële, trimestriële of maandelijkse betaling).

Het premiebedrag wordt berekend op basis van persoonlijke segmentatiecriteria: de karakteristieken van uw hypothecair krediet (looptijd van het krediet, intrestvoet, constante of degressieve aflossingen, frequentie van de terugbetalingen...), de professionele situatie van de verzekerde(n), de leeftijd van de verzekerde(n), het rookgedrag van de verzekerde(n), het te verzekeren bedrag, de duurtijd van het contract, alsook de gezondheidstoestand van de verzekerde(n) op het ogenblik van de onderschrijving.

In sommige gevallen kunnen personen met een verhoogd gezondheidsrisico van een solidariteitsmechanisme genieten. Vraag in voorkomend geval meer informatie aan uw Beobank-agentschap of rechtstreeks aan de verzekeraar.

Voor meer inlichtingen, een verzekeringsvoorstel of een gepersonaliseerde simulatie om het bedrag van de premie in functie van uw persoonlijke situatie te kennen, neem contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

Fiscaliteit

Onder bepaalde omstandigheden kan de premie van de hoofdverzekering overlijden recht geven op een belastingvermindering. Indien de premies fiscaal in mindering werden gebracht, zal het kapitaal dat in geval van overlijden wordt uitgekeerd belast worden. In geval van afkoop kan een belasting tot 33,31% van toepassing zijn. Verder kunnen er in geval van uitbetaling van het kapitaal bij overlijden van de verzekerde in bepaalde gevallen successierechten verschuldigd zijn.

Dit fiscale luik is van toepassing op een niet-professionele klant, natuurlijke persoon met woonplaats in België en is gebaseerd op de wettelijke bepalingen en officieel beschikbare informatie op 01/01/2018. De fiscale behandeling kan echter wijzigen in de toekomst.

Toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Belangrijke documenten

De Financiële Infofiche Credit Security Plan en de algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar op de website www.nelb.be, in de Beobank agentschappen of op de website www.beobank.be.
Gelieve kennis te nemen van deze documenten alvorens in te tekenen op dit product.

Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden:

  • aan uw Beobank agentschap of aan de Beobank klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via e-mail naar contactinfo@beobank.be;
  • aan de klantendienst van North Europe Life Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar nelb-complaints@nelb.be;
  • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar info@ombudsman.as.
Top of page