Gedragsregels van de Markets in Financial Instruments

MiFID

MiFID

De zgn. "MiFID" gedragsregels zijn het resultaat van de "Markets in Financial Instruments Directive" ter regulering van de financiële sector. Deze Europese Richtlijn werd in 2007 in de Belgische wetgeving geïmplementeerd.

Sinds 2014 zijn verschillende MiFID gedragsregels eveneens van toepassing binnen de verzekeringssector. Door haar specifieke aard had de verzekeringssector nood aan een bijzondere aanpak. Het uitgangspunt blijft echter hetzelfde: een betere bescherming van de cliënt, alsook meer transparantie en concurrentie op de markt.
NELB onderschrijft de bovenvermelde doelstellingen ten volle. Deze pagina geeft u een beknopt overzicht van ons MiFID beleid.

Wetgevend kader

De Wet van 30 juli 2013 breidt de MiFID-gedragsregels uit tot de verzekeringssector. Drie daaropvolgende Koninklijke Besluiten verduidelijken de toepassingsmodaliteiten :

  • Het KB van 21 februari 2014 tot wijziging van de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen
  • Het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector
  • Het KB van 21 februari 2014 inzake de krachten de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

De bovenvermelde wet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten zijn op 30 april 2014 in werking getreden.

Fundamentele gedragsregel

NELB wil zich op een loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van haar cliënten. Deze fundamentele gedragsregel vormt de rode draad doorheen het MiFID beleid van NELB. Elke MiFID regel binnen ons beleid wordt uitgevoerd in het licht van deze fundamentele gedragsregel.

Informatieverstrekking

Het is voor NELB essentieel dat haar verzekeringsnemers hun beslissingen met kennis van zaken nemen. Dit komt de vertrouwensrelatie ten goede. De informatieverstrekking gebeurt zowel tijdens de contractuele als de precontractuele fase. Zo voorziet NELB duidelijke informatiefiches over elk van haar verzekeringsproducten.

Zorgplicht

Bij het aanbieden van verzekeringsproducten staan de noden van de cliënt centraal. NELB helpt haar cliënten om een product op maat te kiezen door allerhande informatie van de cliënt te verzamelen. Op de eerste plaats zal NELB steeds zo goed als mogelijk de verlangens en behoeften van de cliënt proberen in te schatten. Op die manier kan NELB haar cliënten het best passende product aanbieden. Afhankelijk van het verzekeringsproduct zal NELB de klant nog om bijkomende informatie verzoeken, zoals diens kennis en relevante ervaring. Voorts kan in het kader van adviesverlening eveneens worden gevraagd naar de financiële situatie en de beleggingsdoelstellingen van de cliënt.

Belangenconflicten

NELB hecht veel belang aan een transparante vertrouwensrelatie met haar klanten. In overeenstemming met de van toepassing zijnde MiFID bepalingen binnen haar sector, hanteert zij een duidelijk belangenconflictenbeleid.

Er is sprake van een belangenconflict wanneer een cliënt met zijn dienstverlener, of met diens cliënten, tegenstrijdige belangen heeft. Aan de hand van haar belangenconflictenbeleid identificeert NELB potentiële belangenconflicten. Vervolgens voorziet het beleid een aantal preventieve maatregelen en procedures om het risico op belangenconflicten tot een minimum te beperken. Dit laat NELB toe om potentiële belangenconflicten optimaal te herkennen en te beheren.

Indien een potentieel belangenconflict toch onafwendbaar zou blijken, zal NELB de betrokken partijen daarover in alle transparantie informeren. Indien evenwel in uitzonderlijke omstandigheden de fundamentele gedragsregel niet kan worden nageleefd bij een belangenconflict, zal NELB haar dienstverlening beëindigen. Elk belangenconflict wordt geregistreerd in het daartoe bestemde belangenconflicten register.

Het management zal op regelmatige basis de effectiviteit van huidig belangenconflictenbeleid nagaan. Indien nodig zal het belangenconflictenbeleid worden aangepast en/of geactualiseerd.

Via onze contactpagina kan u meer informatie over ons belangenconflictenbeleid opvragen.

Cliëntendossier

NELB houdt voor elk van haar verzekerden een cliëntendossier bij. In deze dossiers zijn alle rechten en plichten van de verzekerde en NELB opgenomen. Voor NELB is dit een belangrijk instrument om na te gaan of alle MiFID gedragsregels in elk dossier correct zijn opgevolgd.

Rapportering

NELB staat erop om haar cliënten deugdelijke verslagen te bezorgen over hun lopende verzekeringsovereenkomsten. Deze verslaggeving aan de cliënt kadert binnen de het maximale transparantiebeleid van NELB.

Top of page