Gegevensbescherming

Privacy mededelingen

Verklaring betreffende de persoonsgegevens
(« Privacy Policy »)

Als verzekeringsmaatschappij waarvan de knowhow en de kwaliteit van de dienstverlening op de Belgische markt worden erkend, hecht North Europe Life Belgium N.V. ( hierna “NELB”) een groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Daarom verbindt NELB zich ertoe uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke aandacht en zorg te behandelen, in alle transparantie en in strikte overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Sinds 25/05/2018 is Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR) immers van toepassing.

Het doel van deze Verklaring betreffende de persoonsgegevens (hieronder « Verklaring ») is u te informeren over dit onderwerp en u uit te leggen hoe NELB uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

1. Voorafgaande informatie

a) Definities

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat bijvoorbeeld de naam van een persoon, zijn adres, zijn telefoonnummer, zijn geboortedatum, een foto, een verzekeringscontractnummer, enz.
Verwerking
De verwerking betreft elke transactie met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat in het bijzonder elk aspect met betrekking tot het verzamelen, het opslaan, het organiseren, het structureren, het bewaren, het aanpassen of wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het gebruik, de bekendmaking door middel van doorzending, het verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, het afschermen, het verwijderen of het vernietigen van dit gegeven.
Verantwoordelijke voor de verwerking
North Europe Life Belgium N.V., met vennootschapszetel te 1160 Brussel, Gustave Demeylaan 66, BTW BE 0403.217.320 RPR Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat NELB de doeleinden en de middelen voor de verwerking van deze gegevens bepaalt. In deze context is NELB dan ook uw bevoorrechte gesprekspartner voor elke vraag met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.
Data Protection Officer
NELB heeft een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid (“data protection officer” of “DPO”) met volgende contactgegevens :
North Europe Life Belgium N.V.
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
63 chemin Antoine PARDON
69814 TASSIN CEDEX
Frankrijk

b) Toepassingsgebied

Betrokken personen
Deze Verklaring is van toepassing op alle natuurlijke personen, ongeacht of zij verzekeringnemers (of kandidaat-nemers), verzekerden, begunstigden, rechthebbenden, of derden (zoals verzekeringstussenpersonen, enz.) zijn. Hierna worden deze personen “Betrokken Personen” genoemd.
Gedekte gegevens

Niet-bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Deze categorie omvat de persoonsgegevens die toelaten u te identificeren hetzij direct, hetzij indirect.

Tijdens zijn contacten met u kan NELB er mogelijk toe gebracht worden verschillende persoonsgegevens over u te verzamelen : identificatiegegevens ( naam, voornaam, adres, enz.) ; contactgegevens ( adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.) ; een algemeen financieel overzicht ( bijvoorbeeld uw inkomsten, uw vermogen, enz.); beroep (uitgeoefende functie, opleidingsniveau, enz.); levensstijl (gedrag met betrekking tot tabak of alcohol, enz.), verbruiksgewoonten m.b.t. goederen en diensten , gezinssamenstelling ( burgerlijke staat, aantal kinderen, enz.).

In sommige gevallen, ook indien u noch een contract met NELB ondertekend hebt noch aangesloten bent bij een contract onderschreven bij NELD door een derde, kan NELB ertoe gebracht worden uw persoonsgegevens te verwerken. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat u rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bent bij een verzekeringscontract bij ons onderschreven. Zo kan u bijvoorbeeld betrokken zijn wanneer u begunstigde bent van een levensverzekering of wanneer u als aansprakelijke of slachtoffer betrokken bent bij een schadegeval waarbij één van onze verzekerden betrokken is. Deze gegevens kunnen ons worden overgemaakt door de personen die het betreffende verzekeringscontract hebben onderschreven, door het slachtoffer of door de persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval of door hun respectieve verzekeraars, of in het algemeen door elke persoon en elke administratie die uw gegevens verzameld of ontvangen heeft en die een verband houdt met het verzekeringscontract dat u direct of indirect /aanbelangt.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens genieten een nog grotere bescherming. Dit zijn de gegevens van de « bijzondere categorie ». De regelgeving voorziet dat de volgende gegevens een verhoogde bescherming vereisen : ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, evenals genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens betreffende de gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon.

In bepaalde gevallen kan NELB ertoe gebracht worden gegevens over uw gezondheid te verwerken, bijvoorbeeld voor de acceptatie van de risico’s of het beheer van verzekeringscontracten. NELB behandelt deze medische gegevens met de grootst mogelijke zorg. NELB verwerkt uw gezondheidsgegevens alleen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en voor specifieke doeleinden. Uw toestemming wordt bekomen bij de ondertekening van uw contractuele documenten of bij uw schadeaangifte. Bovendien is de toegang tot deze gegevens beperkt tot de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Deze medewerkers zijn zich specifiek bewust van de vertrouwelijkheid van deze gegevens.

2. Het verzamelen van persoonsgegevens

NELB kan met name in de volgende gevallen bepaalde gegevens van u verzamelen :

 • wanneer u de nodige formulieren en documenten invult voor het afsluiten van een contract ;
 • wanneer u de diensten en producten van NELB gebruikt ;
 • wanneer u contact opneemt met NELB via de verschillende middelen waarover u beschikt ;
 • wanneer uw gegevens worden bekendgemaakt of overgemaakt door geautoriseerde derden (bijvoorbeeld door u aangewezen personen, uw verzekeringstussenpersoon, bedrijven die behoren tot de groep van NELB, enz.) ;
 • - wanneer u de website van NELB bezoekt via cookies (voor meer informatie over cookies, gelieve ons beleid m.b.t. deze materie te raadplegen op www.nelb.be).

Wanneer NELB u vraagt uw persoonsgegevens mee te delen, heeft u het recht dit te weigeren. Houd er echter rekening mee dat deze weigering ertoe kan leiden dat NELB niet in staat is zijn diensten te verlenen.

3. Juridische basis en doel van de verwerking

NELB verwerkt alleen de gegevens die relevant zijn voor het nastreven van de desbetreffende doelstelling. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien deze verwerking is gebaseerd op een van de volgende grondslagen :

 • De verwerking is voorgeschreven door de wet, of
 • De verwerking is nodig in het kader van de uitvoering van een contract, of
 • De verwerking is op dit punt zo belangrijk voor NELB dat haar belangen zwaarder doorwegen dan de belangen van de Betrokken Personen ;
 • De Betrokken Personen hebben expliciet ingestemd met de verwerking.

De persoonsgegevens worden met name voor hierna vermelde doeleinden verwerkt.

a) Verwerking voorgeschreven door de wet

 • In overeenstemming met de wet op de verzekeringscontracten moet NELB na de ondertekening van het contract alle documenten die daarop betrekking hebben gedurende een door de wet vastgestelde periode bewaren.
 • De wetgeving betreffende de distributie van verzekeringsproducten verplicht de ondernemingen en verzekeringstussenpersonen om voor het sluiten van het contract de wensen en behoeften van de kandidaat-verzekeringnemer te analyseren. Indien een verzekeringsmaatschappij advies verleent over spaar- en beleggingsverzekeringen, met name via haar distributienetwerk, moet zij, afhankelijk van het type klant, informatie verzamelen over de kennis en ervaring van de kandidaat-verzekeringnemer betreffende deze materie, over zijn financiële draagkracht, over zijn beleggingsdoelstellingen en over zijn houding betreffende risico/rendement met betrekking tot de voorgestelde producten.
 • NELB is gehouden alle beschikbare middelen aan te wenden om witwasoperaties te voorkomen, op te sporen en aan de autoriteiten te melden. In dit opzicht kan NELB uw persoonlijke gegevens gebruiken en analyseren ten einde uw profiel samen te stellen en het risico op witwassen en financiering van terrorisme vast te stellen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke criteria.
 • NELB heeft tevens verschillende rapportageverplichtingen (bijvoorbeeld onderzoeksrapporten over de marktwerking en mogelijk marktmisbruik) aan administratieve autoriteiten en overheidsinstanties.
 • - In het kader van de wetgeving op gebied van controle en toezicht moet NELB periodieke rapporten verstrekken en vragen beantwoorden van financiële instellingen zoals de FSMA (www.fsma.be) en de Nationale Bank van België (www.bnb.be).
 • NELB moet antwoorden op eventuele vragen van de belastingdiensten en spontaan informatie uitwisselen in het kader van de belastingwetgeving (met name het Wetboek Inkomstenbelastingen, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), de Common Reporting Standard (CRS)). De gegevens die worden verwerkt in het kader van maatregelen ter bestrijding van belastingontduiking worden doorgegeven aan de belastingadministratie, die belast is met de communicatie van de gegevens aan de bevoegde buitenlandse autoriteiten.
 • NELB is gehouden te antwoorden op de vragen van gerechtelijke autoriteiten (politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbanken). Deze vragen kunnen gesteld worden in het kader van de politiewetgeving en de (straf) procedure (met name het Gerechtelijk wetboek en het Wetboek van Strafvordering).
 • Het is eveneens de verantwoordelijkheid van NELB de verzekeringnemers en begunstigden van levensverzekeringen op te sporen in het kader van de wetgeving inzake slapende verzekeringscontracten.
 • In geval van overlijden en in overeenstemming met de belastingwetgeving moet NELB de lijst van activa van de overledene aan de autoriteiten verstrekken.
 • NELB moet ervoor zorgen dat de risico’s goed worden beheerst. Ze moet potentiële risico’s kunnen detecteren, voorkomen, beperken en tegengaan. Deze omvatten met name krediet-, verzekerings-, tegenpartij- en marktrisico's, evenals risico's met betrekking tot informatiebeheer en compliance, het risico van fraude door werknemers, klanten en/of leveranciers, het risico van onethisch gedrag of het risico van wangedrag door werknemers.

b) Verwerking vereist in het kader van de uitvoering van een overeenkomst

 • Voorafgaand aan het sluiten van een verzekeringscontract kan NELB ertoe gehouden zijn bepaalde persoonsgegevens te verwerken om de aanvraag te onderzoeken en te beoordelen of het contract gesloten kan worden en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze gegevens kunnen met name verwerkt worden door middel van een (medische) vragenlijst.
 • NELB verwerkt uw gegevens vervolgens ook in het kader van het beheer en de uitvoering van het contract. De gegevens worden bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden gebruikt: de inning van de premies en uitgifte van kwitanties, het beheer van schadegevallen en eventuele geschillen die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van het contract, met inbegrip van het klachtenbeheer, de betaling van verschuldigde uitkeringen in uitvoering van het verzekeringscontract inclusief de contacten met eventuele andere betrokken partijen ( verzekeringstussenpersonen, dokters, herverzekeraars, advocaten, verzekerden, begunstigden, enz.)

c) Verwerking met een prominent belang voor NELB

Naast de hierboven uiteengezette doeleinden heeft NELB als verzekeringsmaatschappij een aantal legitieme belangen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. In dit opzicht waakt NELB erover dat de impact van deze verwerking op het respect voor uw persoonlijke levenssfeer zo beperkt mogelijk zal zijn en dat in ieder geval het evenwicht tussen de legitieme belangen van NELB en de eventuele impact op het respect voor uw privéleven niet verstoord zal worden. De persoonsgegevens worden met name in de volgende situaties verwerkt:
 • NELB kan uw persoonsgegevens gebruiken om studies, risicomodellen, marketing- en andere modellen evenals statistieken op te maken met dien verstande dat elke link die toelaat een individuele persoon te identificeren zo snel als mogelijk wordt verwijderd. Deze modellen kunnen ontwikkeld worden voor verschillende doeleinden: analyse van klanten, fraude, processen, risico’s, enz.
 • De persoonsgegevens kunnen als bewijs dienen (archieven).
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om de rechten van NELB of van personen die zij kan vertegenwoordigen, vast te stellen, uit te oefenen, te verdedigen en te behouden, bijvoorbeeld in geval van een rechtszaak. Ze kunnen eveneens worden gebruikt in het kader van de preventie en bestrijding van verzekeringsfraude, een fenomeen dat de hele gemeenschap van verzekerden benadeelt die NELB zich heeft voorgenomen te beschermen.
 • De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor bestuursdoeleinden, (risico) beheer en controle van de organisatie van NELB en de groep waartoe ze behoort, zoals haar juridische diensten (onder andere conflictbeheer en juridische risico’s), Compliance (preventie van witwassen en fraude en onderzoek op deze gebieden, bescherming en respect voor de persoonlijke levenssfeer van beleggers en consumenten) en Risicobeheer (krediet- en verzekeringsrisico’s), de functie “Risk Management”, de behandeling van klachten en interne en externe audits.
 • De tests die gebruik maken van persoongegevens, waaronder de definitieve aanvaardingstest die voorafgaat aan de release van elke computerapplicatie, zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van de applicaties.
 • De persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor doeleinden van evaluatie, vereenvoudiging, testen en verbeteren van processen, applicaties en modellen, evenals voor statistische en actuariële studies.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

Alleen de personen voor wie het nodig is ter vervulling van hun taken, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze personen zijn gehouden aan een strikte professionele geheimhouding. Ze moeten alle technische en organisatorische vereisten respecteren die zijn ingesteld om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen. Medische gegevens worden met verhoogde vertrouwelijkheid behandeld.

5. Overdracht van persoonsgegevens

In het kader van de hierboven genoemde doelstellingen kunnen de persoonsgegevens van de Betrokken Personen, indien nodig, worden overgedragen aan verschillende partijen, met name aan dienstverleners en verwerkers (inclusief IT-verwerkers), aan maatschappijen van de groep waarvan NELB deel uitmaakt, aan distributiepartners, aan verzekeringsmaatschappijen en herverzekeraars, maar in het algemeen aan alle professionelen met wie samenwerking nodig is voor de goede uitvoering van uw contract en voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen (vertegenwoordigers, opvolgers en overnemers van NELB, sociale instellingen, overheden, advocaten, enz.).

De verwerkers van NELB zijn gespecialiseerde partners in binnen- of buitenland voor wat hun vakgebied betreft, op wie voor bepaalde diensten en aangeboden prestaties beroep wordt gedaan in het kader van uw verzekeringscontract.

Deze verwerkers zijn contractueel verbonden met NELB. Zij moeten de gegeven instructies volgen en met name de principes van deze Verklaring respecteren.

NELB kan uw gegevens ook doorgeven aan andere personen op grond van een contractuele of wettelijke verplichting of als een legitiem belang dit rechtvaardigt.

Gegevens met betrekking tot de strijd tegen witwas en de financiering van terrorisme en de gegevens met betrekking tot fraudebestrijding worden gedeeld met de entiteiten van de NELB-groep, in strikte overeenstemming met de wet.

De gegevens die worden verwerkt in het kader van de internationale mechanismen voor de strijd tegen belastingontduiking worden doorgegeven aan de Belgische belastingadministratie, die belast is met de communicatie van de gegevens aan de bevoegde buitenlandse autoriteiten.

NELB kan ook toestemming verlenen voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. De wetgeving van bepaalde landen buiten de Europese Unie garandeert, volgens de Europese Commissie, een adequaat beveiligingsniveau voor de persoonsgegevens. Indien een land geen adequaat beveiligingsniveau garandeert, zal NELB bijkomende contractuele garanties van de verwerker(s) vereisen, bijvoorbeeld via de modelcontractsbepalingen van de Europese Unie. Wanneer de verwerking geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door verwerkers van de verwerkers zal NELB eisen dat minstens gelijkwaardige voorwaarden voor deze verwerkers zullen gelden.

6. Bewaringsduur

NELB bewaart de persoonsgegevens voor een bepaalde duur, die verschilt naargelang het doel van de verwerking. Wanneer alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt bij het sluiten of bij de uitvoering van een contract met de verzekeringsnemer is de bewaartermijn in principe 10 jaar vanaf de datum van beëindiging van het contract. Deze termijn komt overeen met de verjaringstermijn voor persoonlijke vorderingen (art. 2262bis Burgerlijk Wetboek) en in voorkomend geval met de verjaringstermijn voor strafrechtelijke vorderingen ( bijvoorbeeld in het kader van de preventie en de identificatie van onregelmatigheden en van fraude door klanten). In het algemeen worden de verwerkte gegevens bewaard gedurende de levensduur van het verzekeringscontract, verlengd met de wettelijke verjaringstermijn, en met elke andere bewaartermijn die vereist zou zijn door de toepasselijke wet- en regelgeving.

In het kader van de behandeling van een lopende rechtszaak of een gerechtelijk onderzoek kan NELB de persoonsgegevens bewaren totdat deze procedures zijn afgehandeld.

7. Rechten van de betrokken personen

7.1. De rechten waarover u beschikt

U beschikt gratis en ten allen tijde over een recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn. U kan eveneneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden door uw wil kenbaar te maken aan uw adviseur of, indien u niet bij ons verzekerd bent, aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

In de gevallen en om de redenen die door de regelgeving worden voorzien, beschikt u over een recht van correctie, wijziging en verwijdering van uw gegevens ; U kan zich eveneens verzetten tegen de volledige of gedeeltelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens door NELB.

Ten slotte beschikt u ook over een recht op overdraagbaarheid dat u toelaat uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn te bekomen, zodat u deze kan doorgeven aan wie er recht op heeft.

7.2. De uitoefening van deze rechten

Voor de uitoefening van uw rechten verzoeken wij u uw aanvraag aan de verantwoordelijke voor de verwerking te richten :
Data Protection
North Europe Life Belgium NV
Gustave Demeylaan 66
1160 Bruxelles
nelb-compliance@nelb.be

U kan eveneens contact opnemen met de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming van NELB (Verantwoordelijke voor gegevensbescherming, 63 chemin Antoine Pardon, 69814 Tassin Cedex, Frankrijk).

Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

U kan eveneens contact opnemen met NELB voor elk verzoek om informatie of klachten over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

In geval van problemen

In geval van een aanhoudend meningsverschil hebt u de mogelijkheid om de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) aan te schrijven op volgend adres : Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, e-mail : contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

8. Wijzigingen van deze verklaring

Deze verklaring kan het voorwerp uitmaken van wijzigingen of evoluties. Daarom nodigt NELB u uit om deze pagina regelmatig te bezoeken. NELB kan u ook per e-mail op de hoogte brengen van de wijziging van deze Verklaring.

Datum van laatste update: 07/06/2019

Mededeling van de gegevens aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België

NELB, als verzekeringsmaatschappij, is verplicht om een aantal van uw gegevens door te geven aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB), overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

1. Gegevens die aan het CAP worden meegedeeld

a) Uw identificatiegegevens

 • met betrekking tot een natuurlijke persoon: het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij gebreke daarvan, bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; bij gebreke daarvan, de achternaam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum of, indien de exacte datum onbekend of onzeker is, het geboortejaar, de geboorteplaats indien deze bekend is en het land van geboorte;
 • met betrekking tot een rechtspersoon: het registratienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, of bij gebrek daaraan, de volledige naam, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging.

b) De gegevens betreffende het bestaan van een contractuele relatie tussen u en NELB, d.w.z. de begin- en einddatum van deze contractuele relatie met betrekking tot verzekeringscontracten van tak 21, 23 of 26 die met NELB zijn afgesloten.

Deze gegevens worden geregistreerd in het CAP, waarvan het adres de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel is.

2. Doel van de verwerking van uw gegevens door het CAP

Het doel van de verwerking van uw gegevens door het CAP is het verzamelen van informatie met betrekking tot de in België bestaande rekeningen en financiële contracten in een unieke gestructureerde database teneinde de informatie die nodig is ter beschikking te stellen van bepaalde overheden, personen en organismen. Zo mogen de in het CAP geregistreerde gegevens onder meer worden gebruikt in het kader van een fiscaal onderzoek, van de opsporing van strafbare inbreuken en van de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van het terrorisme en van de zware criminaliteit, mits de door de wet opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

3. Uw rechten

U heeft het recht tot inzage bij de NBB van de persoonsgegevens die op uw naam zijn geregistreerd door het CAP.

U heeft ook het recht om de verbetering en verwijdering te vragen van onjuiste gegevens die op uw naam zijn geregistreerd door het CAP, een recht dat bij voorkeur rechtstreeks bij NELB moet worden uitgeoefend.

4. Bewaartermijn van de gegevens

De bewaartermijn voor de in het CAP geregistreerde gegevens vervalt:

 • met betrekking tot uw identificatiegegevens: bij het verstrijken van het laatste burgerlijk jaar van een ononderbroken periode van tien burgerlijke jaren tijdens welke geen enkele gegevens betreffende het bestaan van een bank- of betaalrekening, van een financiële verrichting waarbij contanten betrokken zijn of van een contractuele relatie zijn geregistreerd in het CAP;
 • met betrekking tot gegevens over het bestaan van een contractuele relatie tussen u en NELB: tien jaar vanaf het einde van het burgerlijk jaar tijdens hetwelk NELB het CAP in kennis heeft gesteld van het einde van de contractuele relatie betreffende de betrokken categorie van financiële contracten.

Na afloop van de voormelde bewaartermijn worden de betreffende gegevens onherroepelijk geschrapt en in geen geval aan u terugbezorgd.
Elke persoon die in het CAP is geregistreerd, ontvangt op schriftelijk verzoek aan de NBB een lijst van alle instellingen, overheden en personen aan wie zijn gegevens tijdens de zes kalendermaanden voorafgaand aan de datum van zijn aanvraag werden meegedeeld. De NBB bewaart de lijst van de aanvragen om informatie van het CAP gedurende twee kalenderjaren.

Top of page