Gegevensbescherming

Privacy mededelingen

Verklaring betreffende de persoonsgegevens
(« Privacy Policy »)

Als verzekeringsmaatschappij waarvan de knowhow en de kwaliteit van de dienstverlening op de Belgische markt worden erkend, hecht North Europe Life Belgium N.V. ( hierna “NELB”) een groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Daarom verbindt NELB zich ertoe uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke aandacht en zorg te behandelen, in alle transparantie en in strikte overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inclusief Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR).

Deze Verklaring betreffende de persoonsgegevens (hieronder "Verklaring") is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel waarvoor ze worden verzameld, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens.

1. Voorafgaande informatie

a) Definities

 • Persoonsgegevens

  Een persoonsgegeven is elk gegeven met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat bijvoorbeeld de naam van een persoon, zijn adres, zijn telefoonnummer, zijn geboortedatum, een foto, een verzekeringscontractnummer, enz.

 • Verwerking

  De verwerking betreft elke transactie met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat in het bijzonder elk aspect met betrekking tot het verzamelen, het opslaan, het organiseren, het structureren, het bewaren, het aanpassen of wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het gebruik, de bekendmaking door middel van doorzending, het verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, het afschermen, het verwijderen of het vernietigen van dit gegeven.

 • Verantwoordelijke voor de verwerking

  De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, ongeacht de aard ervan, die de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt.

b) Verantwoordelijke voor de verwerking

NELB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

North Europe Life Belgium N.V.
Koning Albert II-laan 2
1000 Brussel,
België

Ondernemingsnummer (KBO): 0403.217.320

c) Verantwoordelijke voor gegevensbescherming (DPO)

NELB heeft een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid (“data protection officer” of “DPO”) met volgende contactgegevens:

North Europe Life Belgium N.V.
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
63 chemin Antoine Pardon,
69814 Tassin Cedex,
Frankrijk

2. Verwerkte gegevenscategorieën

NELB verwerkt diverse persoonsgegevenscategorieën, waaronder:

 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.;
 • Financiële gegevens zoals informatie over uw inkomsten, uw vermogen, enz.;
 • Beroepsgegevens zoals uitgeoefende functie, opleidingsniveau, enz.;
 • Gegevens over uw leven zoals informatie over uw levensstijl of verbruiksgewoonten, de gezinssamenstelling, enz.;
 • De meegedeelde informatie in het kader van onze communicaties;
 • Alle andere gegevens die u ons vrijwillig verstrekt.

In bepaalde gevallen kan NELB ertoe gebracht worden gegevens over uw gezondheid te verwerken, bijvoorbeeld voor de evaluatie van de risico’s of het beheer van verzekeringscontracten. NELB behandelt deze gegevens met de grootst mogelijke zorg. NELB verwerkt uw gezondheidsgegevens alleen met uw toestemming en voor specifieke doeleinden.

3. Juridische basis en doel van de verwerking

NELB verwerkt uw persoonsgegevens over het algemeen in het kader van haar activiteiten, wanneer u contact met ons opneemt of informatie bij ons aanvraagt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

NELB verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor elk doel worden alleen gegevens verwerkt die relevant zijn voor het nastreven van de desbetreffende doelstelling. Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Het aangaan en uitvoeren van de contractuele relatie;
 • Om de producten en diensten te leveren;
 • Het beheren en administreren van zakelijke relaties, met inbegrip van de verwerking van betalingen, de boekhouding, de facturering en de inning, de ondersteunende diensten;
 • Het beantwoorden van verzoeken om informatie;
 • Om marketingactiviteiten uit te voeren voor klanten die hun toestemming hebben gegeven;
 • Voor elk ander doel waarmee u uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Uw persoonsgegevens kunnen op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen worden verwerkt:

 • De verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting, zoals de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract : NELB moet een deel van uw gegevens verzamelen om aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Als u ervoor kiest om deze gegevens niet te delen met NELB, kan dit de uitvoering van het contract onmogelijk maken;
 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming: Indien de rechtsgrond voor de verwerking uw toestemming is, heeft u het recht deze op elk ogenblik in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • De verwerking is gebaseerd op de legitieme belangen van NELB: NELB heeft onder andere een legitiem belang om met u te communiceren, op uw verzoeken in te gaan en vooral haar diensten en producten te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, haar rechten uit te oefenen, te verdedigen en te behouden, tenzij uw belangen of uw fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van uw persoonlijke gegevens vereisen, prevaleren boven deze belangen.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

NELB neemt alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verwerking. Deze beschermingsmaatregelen worden regelmatig aangepast aan technische en organisatorische ontwikkelingen.

In dit verband hebben alleen de personen (werknemers, partners, consultants, enz.) voor wie de verwerking van gegevens nodig is ter vervulling van hun taken, toegang tot uw persoonsgegevens. Deze personen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

5. Overdracht van persoonsgegevens

In het kader van de hierboven genoemde doelstellingen kunnen uw persoonsgegevens indien nodig worden overgedragen aan derde partijen, met name aan dienstverleners en verwerkers (inclusief IT-verwerkers), aan maatschappijen van de groep waarvan NELB deel uitmaakt, aan distributiepartners, aan verzekeringsmaatschappijen en herverzekeraars, maar in het algemeen aan alle professionelen met wie samenwerking nodig is voor de goede uitvoering van uw contract en voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen (vertegenwoordigers, opvolgers en overnemers van NELB, sociale instellingen, overheden, advocaten, enz.).

6. Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland

NELB kan ook toestemming verlenen voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. NELB geeft uw gegevens alleen door aan een derde land als dat land een beschermingsniveau garandeert dat gelijkwaardig is aan het niveau dat u in uw land van verblijf kunt vinden, onder andere wanneer een adequaatheidsbesluit bestaat of via het gebruik van modelcontractbepalingen.

7. Bewaringsduur

NELB bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld.

NELB bewaart de persoonsgegevens wanneer dat nodig is om haar rechten te doen gelden of zich te verdedigen tegen gerechtelijke stappen, tot het einde van de betreffende bewaartermijn of tot het moment dat een dergelijke actie wordt beëindigd.

Zodra deze doelen zijn bereikt, worden alle persoonlijke gegevens gewist.

8. Rechten van de betrokken personen

a) De rechten waarover u beschikt

In overeenstemming met en binnen de grenzen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebben de betrokken personen de volgende rechten:

 • Recht op inzage

  U beschikt gratis en te allen tijde over een recht op inzage in uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn.

 • Recht op rectificatie

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onvolledig of onjuist zijn.

 • Recht op gegevenswissing

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, behalve de gegevens die NELB wettelijk verplicht is te bewaren.

 • Recht op beperking van de verwerking

  U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen en, in geval van beperking, de verwerking te beperken tot de loutere opslag van deze gegevens.
  U kunt de beperking van de verwerking verkrijgen wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking, wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, wanneer u de verwerking als onrechtmatig beschouwt.

 • Recht op overdraagbaarheid

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om ons te vragen deze gegevens over te verzenden aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht om toestemming in te trekken

  Wanneer de behandeling gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de reeds vóór de intrekking uitgevoerde verwerking. Wij kunnen verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te blijven verwerken voor zover dit wettelijk vereist of toegestaan is.

 • Recht van bezwaar

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking door NELB, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden door uw wil kenbaar te maken aan uw adviseur of, indien u niet bij ons verzekerd bent, aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

 • Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

  U heeft in ieder geval het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

  • Per e-mail: contact@apd-gba.be
  • Per post:
   Gegevensbeschermingsautoriteit
   Drukpersstraat 35
   B-1000 Brussel
   Tél : +32 (0)2 274 48 00

  b) De uitoefening van deze rechten

  Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten dient te worden gericht aan NELB samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart.

  • Per e-mail: data-protection@nelb.be
  • Per post:
   Data Protection
   North Europe Life Belgium SA
   Koning Albert II-laan 2
   1000 Brussel
   België
   • U kunt eveneens contact opnemen met de Verantwoordelijke voor gegevensbescherming van NELB:

    Verantwoordelijke voor gegevensbescherming
    63 chemin Antoine Pardon,
    69814 Tassin Cedex
    Frankrijk

    9. In geval van een geschil

    In geval van onenigheid, verbindt NELB zich ertoe de dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

    10. Wijzigingen van deze verklaring

    Houd er rekening mee dat we af en toe wijzigingen kunnen aanbrengen in deze Verklaring, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u aan om deze Verklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

    Datum van laatste update: 31/03/2021

Mededeling van de gegevens aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België

NELB, als verzekeringsmaatschappij, is verplicht om een aantal van uw gegevens door te geven aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB), overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

1. Gegevens die aan het CAP worden meegedeeld

a) Uw identificatiegegevens

 • met betrekking tot een natuurlijke persoon: het identificatienummer bij het Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij gebreke daarvan, bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; bij gebreke daarvan, de achternaam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum of, indien de exacte datum onbekend of onzeker is, het geboortejaar, de geboorteplaats indien deze bekend is en het land van geboorte;
 • met betrekking tot een rechtspersoon: het registratienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, of bij gebrek daaraan, de volledige naam, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging.

b) De gegevens betreffende het bestaan van een contractuele relatie tussen u en NELB, d.w.z. de begin- en einddatum van deze contractuele relatie met betrekking tot verzekeringscontracten van tak 21, 23 of 26 die met NELB zijn afgesloten.

Deze gegevens worden geregistreerd in het CAP, waarvan het adres de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel is.

c) Naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk Besluit van 6 juni 2021, het in euro uitgedrukte, periodieke geglobaliseerde bedrag waarop het geheel van de verschillende gesloten financiële contracten slaat, met betrekking tot de verzekeringscontracten van de takken 21, 23 of 26 die met NELB zijn afgesloten.

2. Doel van de verwerking van uw gegevens door het CAP

Het doel van de verwerking van uw gegevens door het CAP is het verzamelen van informatie met betrekking tot de in België bestaande rekeningen en financiële contracten in een unieke gestructureerde database teneinde de informatie die nodig is ter beschikking te stellen van bepaalde overheden, personen en organismen. Zo mogen de in het CAP geregistreerde gegevens onder meer worden gebruikt in het kader van een fiscaal onderzoek, van de opsporing van strafbare inbreuken en van de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van het terrorisme en van de zware criminaliteit, mits de door de wet opgelegde voorwaarden worden nageleefd.

3. Uw rechten

U heeft het recht tot inzage bij de NBB van de persoonsgegevens die op uw naam zijn geregistreerd door het CAP.

U heeft ook het recht om de verbetering en verwijdering te vragen van onjuiste gegevens die op uw naam zijn geregistreerd door het CAP, een recht dat bij voorkeur rechtstreeks bij NELB moet worden uitgeoefend.

4. Bewaartermijn van de gegevens

De bewaartermijn voor de in het CAP geregistreerde gegevens vervalt:

 • met betrekking tot uw identificatiegegevens: bij het verstrijken van het laatste burgerlijk jaar van een ononderbroken periode van tien burgerlijke jaren tijdens welke geen enkele gegevens betreffende het bestaan van een bank- of betaalrekening, van een financiële verrichting waarbij contanten betrokken zijn of van een contractuele relatie zijn geregistreerd in het CAP;
 • met betrekking tot gegevens over het bestaan van een contractuele relatie tussen u en NELB: tien jaar vanaf het einde van het burgerlijk jaar tijdens hetwelk NELB het CAP in kennis heeft gesteld van het einde van de contractuele relatie betreffende de betrokken categorie van financiële contracten.

Na afloop van de voormelde bewaartermijn worden de betreffende gegevens onherroepelijk geschrapt en in geen geval aan u terugbezorgd.
Elke persoon die in het CAP is geregistreerd, ontvangt op schriftelijk verzoek aan de NBB een lijst van alle instellingen, overheden en personen aan wie zijn gegevens tijdens de zes kalendermaanden voorafgaand aan de datum van zijn aanvraag werden meegedeeld. De NBB bewaart de lijst van de aanvragen om informatie van het CAP gedurende twee kalenderjaren.

Top of page