Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Info & Reglementering

Mocht u niet akkoord kunnen gaan met één van de onderstaande bepalingen, dan dient u zich ervan te onthouden om deze website verder te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Enkel indien dit uitdrukkelijk anderszins wordt vermeld, zijn de gegevens op deze website of via deze website bekomen uitsluitend bedoeld om te informeren en maken zij geen aanbod uit om producten of diensten aan te kopen van North Europe Life Belgium NV (hieronder "NELB"). NELB levert redelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en de volledigheid van de gegevens op haar website te garanderen. De nauwkeurigheid en volledigheid van deze gegevens kunnen echter niet gegarandeerd worden en NELB geeft dan ook geen waarborgen of verklaringen in dit verband.

Met uitzondering van schade die opzettelijk is veroorzaakt door NELB of ten gevolge van een zware fout, zal NELB op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade die kan voortkomen uit uw gebruik van, of gebrek aan bekwaamheid bij het gebruik van deze website. De inhoud van deze website wordt niet gegarandeerd vrij te zijn van gebreken. Er worden evenmin uitdrukkelijk of stilzwijgend garanties gegeven over de bruikbaarheid of het aangepast zijn ervan voor bepaalde doeleinden.

Wij verstrekken met deze website geen advies en bieden geen mogelijkheid om in te schrijven op verzekeringscontracten

De vermeldingen op deze website houden geen advies in, noch enige gepersonaliseerde aanbeveling in verband met een of meerdere verzekeringscontracten. Verder vormt de informatie of het materiaal van NELB waartoe u toegang heeft via de sectie "wie zijn wij" of "onze oplossingen", geen aanbod om in te schrijven op deze verzekeringsproducten of diensten. NELB biedt geen enkel verzekeringsproduct aan in rechtsgebieden waar dit aanbod niet wettelijk toegelaten is onder de geldende wetgeving. Er worden geen verzekeringsproducten aangeboden in enig rechtsgebied door enige entiteiten die daartoe in dat rechtsgebied geen vergunning hebben. Een eventueel aanbod of een uitnodiging op deze website om producten of diensten aan te kopen worden slechts tot u gericht indien u een ingezetene van België bent. NELB is niet gerechtigd om haar activiteiten uit te oefenen in alle rechtsgebieden.

Privacy van de gegevens verzameld via de website www.nelb.be

NELB respecteert uw privacy. U dient NELB geen persoonsgegevens te bezorgen om deze website te gebruiken.
Indien U niettemin kiest om aan NELB persoonsgegevens over te maken, bijvoorbeeld wanneer U ons contacteert met de vraag om informatie betreffende onze diensten en producten op te sturen, zal de verwerking van deze persoonsgegevens plaatsvinden in overeenstemming met de Belgische Privacywetgeving.

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt zal NELB aan de hand van cookies uw internetadres registreren, het type van besturingssysteem en het type van browser software dat u gebruikt. NELB kan daarbij tevens, op anonieme wijze en voor statistische doeleinden nagaan welke onderdelen van de website de bezoekers van de website bekijken. NELB verzamelt deze informatie om de website gebruiksvriendelijker en interessanter te maken. Zo kan NELB die delen van de website upgraden die zeer regelmatig bezocht worden of de website optimaliseren teneinde met bepaalde besturingssystemen efficiënter te kunnen werken. Dit gebeurt allemaal zonder dat NELB uw naam of enige andere persoonsgegevens kent.

Voorafgaand aan uw bezoek aan haar website, kan NELB uw toestemming vragen voor het gebruik van bovenvermelde cookies. Indien u in dat geval wenst dat NELB geen cookies gebruikt, zal u dit kunnen weigeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Als gebruiker erken je uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens door NELB eigendom zijn en blijven van NELB en verbindt je je er toe er geen wijzigingen in aan te brengen. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden. Tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door NELB. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan, te verspreiden of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser en indexatie door zoekrobots voor efficiënte zoekresultaten.

Het gebruik van de handelsmerken op deze website is niet toegestaan

Het merk "North Europe Life Belgium" en andere warenmerken of dienstmerken van maatschappijen van NELB waarnaar kan verwezen worden in deze website behoren toe aan deze maatschappije.

Warenmerken of dienstmerken van derden waarnaar verwezen kan worden, behoren toe aan hun respectievelijke titularissen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een toekennen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van een licentie of gebruiksrecht op enig handelsmerk zonder de schriftelijke toestemming van NELB. Het is niet toegestaan om op enige manier gebruik te maken van de benamingen North Europe Life Belgium NV, NELB of het logo van NELB, met inbegrip in advertenties of publiciteit waarbij materiaal van deze website wordt verspreid, zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze wettelijke mededelingen alsook de diensten- en productinformatie die NELB verstrekt op deze website wordt beheerst door de toepasselijke regels van het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken te Brussel.

North Europe Life Belgium NV
Bedrijfsgegevens :
Koning Albert II-laan 2
1000 Brussel
BTW BE 0403.217.320 RPR Brussel
Verzekeringsonderneming toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder codenummer 0956
Takken: 01a,02,21,22,23,26 en 27

Top of page